حسین بیکی

کیمیای نام

امکانات طراحی شده:
✅ پیشنهاد نام براساس نام پدر و مادر
✅ پردازش ارتعاش نام فرد
✅ مهارت های استفاده شده در این پروژه :
Java , PHP