حسین بیکی

کیو آنالتیکس

امکانات طراحی شده:
✅ ثبت اخبار
✅ امکان تعریف ادمین جدید با تعیین دسترسی های مدنظر
✅ تعیین اخبار مرتبط به دو صورت دستی و خوکار
✅ امکان استفاده از نمودار داینامیک در بین متن خبر
✅ مهارت های استفاده شده در این پروژه :
HTML5, CSS3, JavaScript , Java , PHP